Gebruiksvoorwaarden “ProLink Medical Plan”

I. Algemene informatie

ProLink Medical Plan wordt beheerd door Allianz Benelux nv, Lakensestraat 35, 1000 Brussel, Tel.: +32 2 214 61 11, – www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197 – RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij erkend door de NBB (Nationale Bank van België) onder het nummer 0097 voor de takken “Leven” en “Niet-Leven” – NBB hoofdzetel: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be.

Het product dat via ProLink Medical Plan wordt aangeboden is bestemd voor ondernemingen die een verzekering ambulante kosten en/of hospitalisatieverzekering (beroepsgebonden verzekering van tak 2 – “Ziekte”) willen afsluiten via hun verzekeringstussenpersoon, hierna de gebruiker genoemd.

Allianz Benelux en de gebruiker worden hierna de partijen genoemd.

Het gebruik van ProLink Medical Plan houdt in dat de gebruiker akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en het beleid van Allianz inzake privacy en het gebruik van cookies. De richtsnoeren van het beleid van Allianz staan vermeld op www.allianz.be onder de rubriek “Bescherming van persoonsgegevens”.

Voor ondersteuning kan de gebruiker terecht bij de Sectormanager.

II. Gebruiksvoorwaarden

1. Gebruik van ProLink Medical Plan

1.1 Om ProLink Medical Plan te gebruiken registreert de gebruiker zich met zijn inschrijvingsnummer FSMA.

1.2 Allianz is de exclusieve houder van het gebruiksrecht van ProLink Medical Plan. De gebruiker mag in geen geval in welke vorm ook de rechten en verplichtingen die uit deze gebruiksovereenkomst voortvloeien afstaan. Hij mag deze gebruiksgegevens enkel onder zijn verantwoordelijkheid doorgeven aan bevoegde personen van zijn kantoor.

1.3 De gebruiker is verantwoordelijk voor de technische en andere maatregelen die nodig zijn voor het gebruik van ProLink Medical Plan en voor de naleving van deze voorwaarden door alle personen die gebruik maken van de internetverbinding om er toegang toe te krijgen.

1.4 Allianz zorgt ervoor dat de functionaliteiten van het platform binnen de vereiste termijn toegankelijk zijn en dat ze hun rol correct vervullen maar draagt hiervoor slechts een middelenverbintenis.

1.5 De gebruiker erkent dat de gegevens die door Allianz via ProLink Medical Plan worden geregistreerd in overeenstemming zijn met de gegevens die hij aan Allianz heeft verstrekt. Deze registratie vormt een formeel en voldoende bewijs van het bestaan en van de inhoud van de gegevensuitwisselingen die zich hebben voorgedaan.

2. Algemeen

2.1 Een offerte maken
Om digitaal een offerte aan de klant te bezorgen, zal de gebruiker:

  • inloggen in ProLink Medical Plan via Portima of Prolink net (Voorzorg/Offertes & Contracten of BOAR/Offertes & Contracten)
  • een keuze maken tussen de verschillende waarborgen. Het standaardvoorstel is MediCare@home en Care@hospital
  • het aantal te verzekeren medewerkers vermelden. Indien dat niet wordt vermeld, heeft de premie betrekking op één verzekerde
  • de gegevens invullen van de verzekeringnemer (rechtspersoon) én zijn gegevens in zijn hoedanigheid van verzekeringstussenpersoon.

2.2 Een contract maken en laten ondertekenen
Om digitaal een contract aan de klant te bezorgen, zal de gebruiker

  • inloggen in ProLink Medical Plan via Portima of Prolink net (Voorzorg/Offertes & Contracten of BOAR/Offertes & Contracten)
  • de door de klant gekozen waarborgen aanvullen. Het standaardvoorstel is MediCare@home en Care@hospital
  • het aantal te verzekeren medewerkers vermelden. Indien dat niet wordt vermeld, heeft de premie betrekking op één verzekerde
  • de meer uitgebreide gegevens invullen van de verzekeringnemer (rechtspersoon) én zijn gegevens in zijn hoedanigheid van verzekeringstussenpersoon
  • het verzekeringscontract uitbrengen en door de klant laten ondertekenen (digitaal of manueel)
  • het ondertekende contract (eventueel gescand) samen met het ingevulde bestand van de werknemers, per mail aan broker@allianzmedicalplan.be doorsturen.

2.3 Onderhoud
Allianz staat in voor de goede werking van ProLink Medical Plan. Deze verbintenis is een middelenverbintenis. Wanneer, om welke reden ook, ProLink Medical Plan en/of de verbinding tijdelijk buiten gebruik zijn, heeft de gebruiker geen recht op enige vergoeding. Allianz zorgt ervoor dat dit probleem zo snel mogelijk verholpen wordt.

2.4 Prijs van de concessie
Het gebruik van ProLink Medical Plan is gratis, uiteraard onder voorbehoud van de door de gebruiker verschuldigde kosten voor zijn internetverbinding.

2.5 Wijziging van ProLink Medical Plan
Allianz behoudt zich het recht voor ProLink Medical Plan te allen tijde te wijzigen. Indien deze wijziging gevolgen heeft voor de gebruiksprestaties brengt Allianz de gebruiker zo snel mogelijk op de hoogte. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze informatie bij wijze algemene informatie (pop-up of kader) in ProLink Medical Plan kan gebeuren.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Allianz is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid met uitzondering van de gevolgen van een opzettelijke of zware fout van zijn kant. In ieder geval is Allianz niet aansprakelijk voor eventuele indirecte schade die de gebruiker heeft ondervonden.

3.2 De gebruiker verbindt zich ertoe ProLink Medical Plan met zorg te gebruiken, uitsluitend voor wettelijke doeleinden en zonder afbreuk te doen aan de rechten van derden, met inbegrip van alle intellectuele rechten. Hij is verantwoordelijk voor het gebruik en verbindt zich ertoe elk schadelijk gedrag te vermijden dat de transacties geheel of gedeeltelijk in gevaar brengt (virus, spyware, het zoeken naar informatie over andere gebruikers van het platform, opzettelijke overbelasting enz.).

3.3 Tijdens het gebruik van ProLink Medical Plan staat de gebruiker met betrekking tot zijn persoonlijke handelingen en die van zijn aangestelden in voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade die de verzekeraar zou lijden ten gevolge van misbruik van vertrouwen of grove nalatigheid.

3.4 Als verwerker in de zin van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens verbindt de gebruiker er zich bovendien toe de verplichtingen na te leven die hem in dit verband worden opgelegd en die in het volgende artikel van deze overeenkomst zijn opgenomen.

4.4 Verwerking van persoonsgegevens

4.1 De gebruiker, in zijn hoedanigheid van verzekeringstussenpersoon, en Allianz verbinden zich ertoe de geldende AVG-wetgeving en AVG-reglementering na te leven evenals alle gedragsregels die van toepassing zijn op de verzekeringssector.

4.2 De gebruiker-verwerker verbindt zich ertoe de technische en organisatorische maatregelen te treffen die geschikt zijn voor de bescherming van persoonsgegevens.

4.3 De gebruiker-verwerker verbindt zich ertoe de minimale technische maatregelen te treffen om de gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing en ongeoorloofde toegang of verspreiding.

4.4 De gebruiker zal de toegang tot de verwerkte persoonsgegevens beperken tot zijn interne medewerkers die deze gegevens nodig hebben om de taken uit te voeren die deze gebruiker-verwerker hen heeft toegewezen in toepassing van deze overeenkomst.

4.5 In dit opzicht ziet hij erop toe dat elke onderhoudsinterventie of andere interventie aan zijn informaticasysteem niet toelaat dat onbevoegden toegang krijgen tot dit systeem, noch gegevens kunnen consulteren of kopiëren, of bepaalde handelingen kunnen verrichten in de zin van de geldende reglementering.

4.6 Indien de gebruiker door eender welke storing van het systeem toegang heeft tot gegevens betreffende een andere gebruiker van de verzekeraar, verbindt hij zich ertoe, op straffe van om het even welke schadevergoeding, laatstgenoemde daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen en deze gegevens niet te gebruiken en/of te verspreiden en de eventuele “papieren afdrukken” ervan te vernietigen.

5. Gedragscode inzake reclame

De partijen verbinden zich ertoe de geldende wetgeving en reglementering inzake reclame na te leven.

6. Geschillen en toepasselijk recht

De beslechting van eventuele geschillen tussen de partijen wordt geregeld door de Belgische wet. Behoudens andersluidend akkoord tussen de partijen zijn de rechtbanken en hoven van Brussel, volgens de taalregeling van deze overeenkomst, als enige bevoegd.

 

Door gebruik te maken van de website en ProLink Medical Plan gaat de gebruiker uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.