Gebruiksvoorwaarden platform “quotation tool”

I. Algemene informatie

De webapplicatie wordt beheerd door Allianz Benelux nv – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214 61 11 – www.allianz.be

Btw: BE 0403.258.197 – RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij erkend door de NBB (Nationale Bank van België) onder het nummer 0097 voor de takken “Leven” en “Niet-Leven” – NBB hoofdzetel: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be

Het product dat op het platform “quotation tool” wordt aangeboden is bestemd voor ondernemingen die een hospitalisatieverzekering en/of verzekering ambulante kosten (verzekering verbonden aan de beroepsactiviteit van tak 2 “Ziekte”) willen afsluiten via hun bemiddelaar, hierna de gebruiker genoemd.

Allianz Benelux en de gebruiker worden hierna de partijen genoemd.

Het gebruik van het platform houdt in dat de gebruiker akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en het beleid van Allianz inzake privacy en het gebruik van cookies. De richtsnoeren van het beleid van Allianz staan vermeld op de site www.allianz.be onder de rubriek “Bescherming van persoonsgegevens”.

Er staat een assistentienummer (02/214.66.77) en een e-mailadres EBOnline.technicalsupport@allianz.be ter beschikking van de gebruiker.

II. Gebruiksvoorwaarden

1. Gebruik van het platform

1.1 Om het platform te gebruiken registreert de gebruiker zich met zijn inschrijvingsnummer (FSMA).

1.2 Allianz is de exclusieve houder van het gebruiksrecht van de applicatie. De gebruiker mag in geen geval de rechten en verplichtingen die uit deze gebruiksovereenkomst voortvloeien, overdragen, in welke vorm dan ook. Hij mag deze gebruiksgegevens enkel onder zijn verantwoordelijkheid doorgeven aan bevoegde personen van zijn kantoor.

1.3 De gebruiker is verantwoordelijk voor de technische en andere maatregelen die nodig zijn voor het gebruik van de applicatie en voor de naleving van deze voorwaarden door alle personen die gebruikmaken van de internetverbinding om er toegang toe te krijgen.

1.4 Allianz zorgt ervoor dat de functionaliteiten van het platform binnen de vereiste termijn toegankelijk zijn en dat ze hun rol correct vervullen, maar draagt hiervoor slechts een middelenverbintenis.

1.5 De gebruiker erkent dat de gegevens die door Allianz via de applicatie worden geregistreerd, in overeenstemming zijn met de gegevens die hij aan Allianz heeft verstrekt. Deze registratie moet een formeel en voldoende bewijs vormen van het bestaan en van de inhoud van de gegevensuitwisselingen die zich hebben voorgedaan.

2. 2 Algemeen

2.1 Een offerte maken/een contract ondertekenen:
voor een digitale offerte die aan de klant van de gebruiker moet worden overgemaakt, moet de gebruiker:

  • inloggen in de applicatie
  • een keuze maken tussen de verschillende garanties. De applicatie stelt standaard Care@hospital en medicare@home voor;
  • het aantal te verzekeren personeelsleden vermelden. Indien dat niet wordt vermeld, heeft de premie betrekking op één verzekerde;
  • met het oog op het aanvragen van een offerte, de gegevens meedelen van de verzekeringnemer (rechtspersoon) én zijn gegevens in zijn hoedanigheid van verzekeringstussenpersoon.
Met deze gegevens kan de gebruiker de uitgifte van een verzekeringscontract vragen, dat de klant dient te ondertekenen en dat vervolgens naar Allianz moet worden teruggestuurd.

 

2.2 Onderhoud
Allianz staat in voor de goede werking van de webapplicatie. Deze verbintenis is een middelenverbintenis. Wanneer, om welke reden ook, de applicatie en/of de verbinding tijdelijk buiten gebruik zijn, heeft de gebruiker geen recht op enige vergoeding. Allianz zorgt ervoor dat dit probleem zo snel mogelijk verholpen wordt.

2.3 Prijs van de concessie
De webapplicatie is gratis, uiteraard onder voorbehoud van de door de gebruiker verschuldigde kosten voor zijn internetverbinding.

2.4 Wijziging van de webapplicatie
Allianz behoudt zich het recht voor zijn webapplicatie te allen tijde te wijzigen. Indien deze wijziging gevolgen heeft voor de gebruiksprestaties, brengt Allianz de gebruiker zo snel mogelijk op de hoogte.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Allianz is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid, met uitzondering van de gevolgen van een opzettelijke of zware fout van zijn kant. In ieder geval is Allianz niet aansprakelijk voor eventuele indirecte schade die de gebruiker heeft ondervonden.

3.2 De gebruiker verbindt zich ertoe deze webapplicatie met zorg te gebruiken, uitsluitend voor wettelijke doeleinden en zonder afbreuk te doen aan de rechten van derden, met inbegrip van alle intellectuele rechten. Hij is verantwoordelijk voor het gebruik van het platform en verbindt zich ertoe elk schadelijk gedrag te vermijden dat de transacties van het platform geheel of gedeeltelijk in gevaar brengt (virus, spyware, het zoeken naar informatie over andere gebruikers van het platform, opzettelijke overbelasting enz.).

3.3 Tijdens het gebruik van de software staat de gebruiker met betrekking tot zijn persoonlijke handelingen en die van zijn aangestelden in voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade die de verzekeraar zou lijden ten gevolge van misbruik van vertrouwen of grove nalatigheid.

3.4 Als verwerker in de zin van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, verbindt hij zich er bovendien toe de verplichtingen na te leven die hem in dit verband worden opgelegd en die in het volgende artikel van deze overeenkomst zijn opgenomen.

4.4 Verwerking van persoonsgegevens

4.1 De gebruiker, in zijn hoedanigheid van verzekeringstussenpersoon, en Allianz verbinden zich ertoe de geldende AVG-wetgeving en AVG-reglementering na te leven evenals alle gedragsregels die van toepassing zijn op de verzekeringssector.

4.2 De gebruiker-verwerker verbindt zich ertoe de technische en organisatorische maatregelen te treffen die geschikt zijn voor de bescherming van persoonsgegevens.

4.3 De gebruiker-verwerker verbindt zich ertoe de minimale technische maatregelen te treffen om de gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing en ongeoorloofde toegang of verspreiding.

4.4 De gebruiker zal de toegang tot de verwerkte persoonsgegevens beperken tot zijn interne medewerkers die deze gegevens nodig hebben om de taken uit te voeren die deze gebruiker-verwerker hen heeft toegewezen in toepassing van deze overeenkomst.

4.5 In dit opzicht ziet hij erop toe dat elke onderhoudsinterventie of andere interventie aan zijn informaticasysteem niet toelaat dat onbevoegden toegang krijgen tot dit systeem, noch gegevens kunnen consulteren of kopiëren, of bepaalde handelingen kunnen verrichten in de zin van de geldende reglementering.

4.6 Indien de gebruiker door eender welke storing van het systeem toegang heeft tot gegevens betreffende een andere gebruiker van de verzekeraar, verbindt hij zich ertoe, op straffe van om het even welke schadevergoeding, laatstgenoemde daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen en deze gegevens niet te gebruiken en/of te verspreiden en de eventuele “papieren afdrukken” ervan te vernietigen.

5. Gedragscode inzake reclame

De partijen verbinden zich ertoe de geldende wetgeving en reglementering inzake reclame na te leven.

6. Geschillen

De beslechting van eventuele geschillen tussen de partijen wordt geregeld door de Belgische wet. Behoudens andersluidend akkoord tussen de partijen zijn de rechtbanken en hoven van Brussel, volgens de taalregeling van deze overeenkomst, als enige bevoegd.

 

Door gebruik te maken van de website en de “quotation tool” gaat de gebruiker uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.