Je rechten

Over welke rechten beschik je met betrekking tot je persoonsgegevens?

Over welke rechten beschik je met betrekking tot je persoonsgegevens?

Je hebt toegang tot je persoonsgegevens. Op schriftelijk verzoek en mits voorlegging van een identiteitsbewijs bezorgen wij je een kopie van je persoonsgegevens. Indien blijkt dat je gegevens foutief of onvolledig zijn, heb je het recht ze te corrigeren. Je hebt ook het recht om de verwerking in bepaalde omstandigheden te beperken of begrenzen, bv. de beperking van het gebruiksrecht van gegevens waarvan je de juistheid betwist tijdens de periode dat wij de gegevens moeten controleren, of het uitoefenen van het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens of tegen het gebruik ervan voor commerciële doeleinden.

Je andere rechten

Indien bepaalde gegevens nutteloos blijken voor de nagestreefde doelen, heb je het recht om te eisen dat ze gewist worden in bepaalde omstandigheden, bv. wanneer zij niet langer noodzakelijk zijn voor het doel dat werd nagestreefd bij hun inzameling en verwerking. Je hebt te allen tijde ook het recht om je toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens in te trekken. Je moet er echter wel rekening mee houden dat het intrekken van de toestemming als direct gevolg kan hebben dat de uitvoering van je verzekeringscontract onmogelijk wordt.

Je kan ook een vraag stellen of een klacht indienen, hetzij bij de afdeling belast met het toezicht op de bescherming van de persoonsgegevens binnen onze onderneming (zie hierna) of bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (zie hierna).

Je kan ons uw vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens bezorgen, hetzij via e-mail naar privacy@allianz.be, of per post naar het volgende adres: Allianz Benelux nv, Dienst Juridische Zaken en Compliance/Gegevensbescherming, Lakenstraat 35 te 1000 Brussel, België. Gelieve ons in dat geval ook een kopie van je identiteitskaart (voor- en achterzijde) te bezorgen. Wij zullen u een persoonlijk antwoord bezorgen, hetzij via post, hetzij via e-mail.

Alle klachten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de bovenvermelde post- en e-mailadressen of naar de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (www.privacycommission.be).

Een vraag? Een klacht?

Email : privacy@allianz.be
Adres : Allianz Benelux nv, Dienst Juridische Zaken en Compliance / Gegevensbescherming, Lakenstraat 35, 1000 Brussel, België. Met een kopie van je identiteitskaart (voor- en achterzijde).