Doeleinden van persoonsgegevensverwerking

Waarom zamelen wij je persoonsgegevens in?

Waarom zamelen wij je persoonsgegevens in?

In het kader van de verzekeringen gebruiken wij je persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden.

De verwerkingsdoeleinden

 • de evaluatie van het verzekerde risico op basis van je contract,
 • het beheer van de commerciële relatie met jezelf als (potentiële) klant, met uw makelaar en met de handelspartners die aanvullende diensten aanbieden of die bepaalde activiteiten vervullen voor rekening van de maatschappij,
 • het beheer van je verzekeringspolis of van eventuele schadegevallen die door je contract gedekt worden.
  In dit kader worden soms aanvullende gegevens ingezameld bij verzekerde personen of begunstigden die niet noodzakelijk de persoon zijn die het verzekeringscontract ondertekend heeft. Bepaalde verzekeringscontracten worden door onze klanten immers ondertekend ten gunste van andere personen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij verzekeringscontracten ten gunste van de werknemers van je onderneming of bij burgerlijke aansprakelijkheidscontracten die schade berokkend aan derden dekken.
 • het uitbouwen van ons assortiment van verzekeringen en hypothecaire leningen door onze diensten en producten via het internet en via de sociale netwerken aan te bieden aan onze (potentiële) klanten,
 • het verzenden van informatie over uw verzekeringssituatie, zowel contractueel als qua schadegevallen, naar jezelf, naar nationale of buitenlandse belastingdiensten (FATCA en CRS), naar instanties voor sociale zekerheid of naar alle andere bevoegde instanties,
 • het toezicht op de verzekeringsportefeuille van onze onderneming om het financiële evenwicht ervan te bewaren en verantwoording af te leggen aan de controlediensten voor de verzekeringssector, bv. BNB, FSMA en FEDRIS,
 • de preventie van misbruik en van verzekeringsfraude (dat zijn strafbare feiten).

Voor de hypothecaire kredieten verzamelen en verwerken wij je gegevens uitsluitend om de volgende redenen:

 • de evaluatie van uw aanvraag voor een hypothecair krediet of een voorschot;
 • de evaluatie van je solvabiliteit;
 • het bevorderen van de bestaande commerciële relatie;
 • het beheer van je kredietovereenkomst.

Die gegevens worden ingezameld en verwerkt met het oog op het beheer van de offertes en voorstellen en het verlijden van de contracten voor verzekeringen of hypothecaire kredieten. Bepaalde gegevens worden ingezameld en verwerkt met de toestemming van de betrokkenen. Voor andere gegevens gebeurt dat omwille van een specifieke wetgeving of omwille van de rechtmatige belangen van de onderneming.