FAQ activiteit

Meest gestelde vragen

 • Wat zijn de wettelijke dekkingen van de verzekering tienjarige BA?
 • Wat dekt Allianz Construct Plan?
 • Wat is niet gedekt door Allianz Construct Plan?
 • Is een arbeidsongevallenverzekering verplicht?
 • Is een polis Objectieve aansprakelijkheid Brand en Ontploffing verplicht?
 • Wat houdt een verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid in?
 • Wanneer wordt de nieuwe wet van kracht?
 • Hoelang ben ik gedekt?
 • Is deze verzekering een verplichte verzekering?
 • Wat is de wet van 31 mei 2017?
 • Wie moet zich verzekeren?
 • Welke beroepen moeten verzekerd zijn?
 • Ik ben particulier, moet ik mij verzekeren?
 • Wat verstaan we onder "ruwbouw"?
 • Wie moet zich niet verzekeren?
 • Wat is een woning in de betekenis van de wet?
 • Voor welke bedragen moet men zich verzekeren?
 • Zijn er verschillende verzekeringsformules voor de Tienjarige BA?
 • Wat zijn de gevolgen van niet-verzekering?
 • Waar krijgt men het verzekeringsattest?
 • Zal er voor alle werven een verplichte controle zijn door een controleorganisme?
 • Een controle is vereist. Waar kan ik terecht?
 • Wat onthouden we?
 • Bij wie kan ik terecht om een verzekering tienjarige BA te onderschrijven?
 • Wanneer is de tussenkomst van de architect verplicht? Wanneer heb ik een bouwvergunning nodig?

De wettekst:
Burgerlijke aansprakelijkheid van een Verzekerde bedoeld in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, voor een periode van 10 jaar na de aanvaarding van de werken en beperkt tot de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid van de Gesloten ruwbouw van het Bouwwerk, waarbij het uitsluitend om de waterdichtheid gaat wanneer deze laatste de soliditeit of de stabiliteit van het Bouwwerk in gevaar brengt. De soliditeit van het verzekerde bouwwerk komt in gevaar wanneer de stabiliteit en/of de duurzaamheid ervan zodanig wordt aangetast dat dit, zij het op termijn, het volledige of gedeeltelijke verlies van het bouwwerk kan veroorzaken.

Met andere woorden:
Deze verzekering vergoedt de schade opgelopen door ernstige gebreken die de stabiliteit en soliditeit van de gesloten ruwbouw in het gedrang brengen, en ook de waterdichtheidsproblemen die een impact hebben op deze stabiliteit en soliditeit.

 • Zoals wettelijk bepaald, is jouw burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd voor een periode van 10 jaar, vanaf de aanvaarding van de werken (of anders na de definitieve oplevering)
 • Je kan kiezen voor aanvullende waarborgen (burenhinder, waterdichtheidsgebreken, afwerking en uitrusting)
 • Waterschade die de stabiliteit van het gebouw niet in het gedrang brengt
 • Normale zettingsschade van een gebouw

Wat is het principe ?

Het principe is heel eenvoudig: ben je werkgever, dan moet je voor je werknemers een arbeidsongevallenverzekering afsluiten. Doe je dat niet en raakt een werknemer gewond tijdens de uitoefening van zijn job, dan dreig je zelf voor de schadevergoeding op te draaien. Je wordt dan immers ambtshalve aangesloten bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. Dat zal je werknemer vergoeden, maar die vergoeding nadien verhalen op jou.

Wie is verzekerd?

Een arbeidsongevallenverzekering dekt je werknemers, personeelsleden met een leercontract, tijdelijke werkkrachten … Jij bent zelf niet gedekt. Wil je jezelf ook verzekeren, dan moet je een persoonlijke ongevallenverzekering afsluiten. Ook zelfstandige medewerkers zijn normaliter niet gedekt.

Wat is verzekerd?

Een arbeidsongevallenverzekering dekt ongevallen tijdens het werk, maar ook op weg naar en van het werk.

Belangrijk is dat er sprake moet zijn van een externe, niet-lichamelijke oorzaak. Denk aan een rek met goederen dat omvalt en op het been van een werknemer terechtkomt. Wanneer iemand plots in elkaar zakt door bijvoorbeeld een acuut hartfalen, dan wordt dit meestal niet beschouwd als een arbeidsongeval (geen externe, niet-lichamelijke oorzaak).

Wat wordt vergoed?

De arbeidsongevallenverzekeraar vergoedt de medische kosten van de werknemer en keert ook een arbeidsongeschiktheidsvergoeding uit. Die wordt berekend op basis het loon van de werknemer, dat wel begrensd is. De vergoeding wordt uitgekeerd in de vorm van een rente. Uiteraard wordt deze rente enkel uitgekeerd als de betrokken werknemer tijdelijk of permanent niet meer kan werken. Wanneer een werknemer overlijdt naar aanleiding van een arbeidsongeval, dan wordt een overlijdenskapitaal uitbetaald aan de nabestaanden.

Om van een arbeidsongeval te kunnen spreken, moet er een externe, niet-lichamelijke oorzaak zijn.

Wettelijke verplichting

Een ‘verzekering Objectieve burgerlijke aansprakelijkheid na brand of ontploffing’ is wettelijk verplicht voor bepaalde publiek toegankelijke inrichtingen. Voorbeelden daarvan zijn cafés, restaurants, hotels, discotheken … maar ook winkels met een oppervlakte groter dan 1.000 m2 (verkoopruimte en opslagplaats), stations en rusthuizen.

Het feit dat het om een ‘objectieve aansprakelijkheid’ gaat, betekent dat het slachtoffer dat schade lijdt door een brand of ontploffing recht heeft op een schadevergoeding, zonder dat hij of zij moet aantonen dat de uitbater van de inrichting een fout begaan heeft. De polis biedt een dekking tot 14,8 miljoen euro voor lichamelijke letsels en tot 743.000 euro voor materiële schade. Beide bedragen gelden per schadegeval, ongeacht het aantal slachtoffers.

Eigenaars of uitbaters van inrichtingen die zo’n verzekering moeten afsluiten en dit niet doen, lopen bij een brand of ontploffing het risico op burgerlijke en strafrechterlijke vervolging. Ook een sluiting van de inrichting is een mogelijk gevolg.

Een verzekering Objectieve aansprakelijkheid Brand en Ontploffing is wettelijk verplicht voor een aantal publiek toegankelijke inrichtingen.

Je aansprakelijkheid als bestuurder

Als ondernemer neem je risico’s. Je draagt ook een belangrijke verantwoordelijkheid tegenover klanten, medewerkers, externe partners … Wanneer je bepaalde beslissingen neemt, bestaat de kans dat een benadeelde partij je aansprakelijkheid als bestuurder in vraag stelt. Het is dan ook essentieel om die aansprakelijkheid goed af te dekken via een uitgebreide verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid of D&O.

Het bedrijf of je vennootschap onderschrijft de polis. Alle bestuurders en mandatarissen van de onderneming zijn verzekerd, en ook feitelijke bedrijfsleiders, permanente vertegenwoordigers en de erfgenamen van de bestuurders.

Wat dekt zo’n verzekering?

Welke waarborgen bevat zo’n D&O-verzekering dan?

 • burgerrechtelijke aansprakelijkheid: zowel de financiële gevolgen van je aansprakelijkheid als de kosten voor burgerlijke verdediging zijn gedekt;
 • strafrechtelijke verdediging: de verzekeraar neemt de kosten voor de verdediging op zich.

D&O-plan van Allianz

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering D&O Plan van Allianz biedt je enkele opvallende meerwaarden:

 • Je wordt vergoed vanaf de eerste euro. Er is geen vrijstelling.
 • Het gaat om een verzekering op maat:
  • Je bepaalt zelf de verzekerde bedragen.
  • Je duidt zelf de bestuurders met naam en toenaam aan.
  • Word je strafrechterlijk vervolgd, dan kan je vrij je advocaat kiezen.
  • De dekking blijft lopen tot vijf jaar na het beëindigen van de polis voor eisen die ingediend worden op basis van ‘fouten’ die gemaakt werden vóór het einde van de polis. Het risico mag dan wel niet verzekerd zijn bij een andere maatschappij.
  • Er is een wereldwijde dekking (met uitzondering van de Verenigde Staten en Canada).
  • Je krijgt een tarief op maat van je bedrijf.

Een verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid is onmisbaar voor elke ondernemer.

Voor bouwwerken van woningen waarvan de definitieve vergunning werd afgeleverd na 1 juli 2018.

Gedurende een periode van tien jaar na de aanvaarding van de werken.

Wij raden U aan om na te gaan in het aannemingscontract wanneer de aanvaarding van de werken zal plaatsvinden. Indien er geen vermelding van aanvaarding staat in het aannemingscontract start de periode van 10 jaar na de definitieve oplevering maar uiterlijk bij de ingebruikname.

JA. De wetgeving verplicht aannemers, architecten en dienstverleners een verzekering tienjarige aansprakelijkheid te onderschrijven wanneer de tienjarige burgerlijke aansprakelijk van een partij in het gedrang kan komen.

 • Voor bouwwerken of verbouwingswerken aan een woning waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is en waarvoor de definitieve omgevingsvergunning wordt afgeleverd na 1 juli 2018.
 • Voor onroerende werken aan de gesloten ruwbouw (structuur + buitenschil) van woningen in België.
 • Meer info in de wet van 31mei 2017.

De wet betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect.

Iedere architect, aannemer of andere dienstverlener van de bouwsector waarvan de tienjarige burgerrechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang kan komen als gevolg van handelingen die hij beroepshalve verricht, of zijn aangestelden, op woningen voor rekening van een derde, die in België zijn gelegen en dit ongeacht de nationaliteit.

De beroepen die werken uitvoeren aan de gesloten ruwbouw van de woning:

 • Studiebureaus, architecten
 • Aannemers, zowel nieuwbouw als renovatie
 • Dakbedekkers, aannemers buitenschrijnwerk
 • Gevelwerken en voegwerken
 • Aannemers afwerking en uitrusting waarvan de werken een impact hebben op de gesloten ruwbouw.

U renoveert of bouwt zelf uw woning?

Als bouwheer voor uw eigen project, raden wij u aan een globale polis te onderschrijven. Alle dienstverleners zijn gedekt in een en dezelfde polis wat eventuele schaderegeling makkelijker zal maken.

De gesloten ruwbouw is samengesteld uit, enerzijds, de dragende elementen die bijdragen tot de stabiliteit en de soliditeit van het verzekerde bouwwerk en anderzijds uit de elementen die het wind- en waterdicht maken.

Iedere architect, aannemer of andere dienstverlener van de bouwsector dient zich dus te verzekeren tenzij:

 • Er een globale polis voor deze werf werd aangegaan waarin alle partijen zijn gedekt.
 • Indien zij tussenkomen als onderaannemer en zij gedekt zijn via de polis van de hoofdaannemer.
 • Zij werken als ambtenaar van de staat, gewest, gemeenschap of regie der gebouwen.

Een eengezinswoning of een appartement, dat wegens zijn aard uitsluitend of hoofdzakelijk is bestemd voor bewoning door een gezin of door een alleenstaande, en waar de verschillende gezinsactiviteiten worden uitgeoefend.

Minimaal moet U volgens de wet verzekeren:

 1. 500.000 euro, ingeval de waarde van de wederopbouw van het gebouw bestemd voor bewoning hoger ligt dan 500.000 euro
 2. De waarde van de wederopbouw van de woning, indien de waarde van de wederopbouw van het gebouw bestemd voor bewoning minder bedraagt dan 500.000 euro.
  • Deze bedragen zijn gekoppeld aan de ABEX-index (namelijk 648). De index van het eerste semester 2007 is de basisindex en de index op het moment van de aangifte van het schadegeval moet in aanmerking genomen worden.

De wetgever laat de volgende formules toe:

 • Een jaarpolis waarin alle werven die onder de verplichting vallen kunnen worden opgenomen, de verzekerde zelf en alle onderaannemers.
 • Een polis per project voor een werf die onder de verplichting valt waarin de verzekerde zelf en ook alle onderaannemers opgenomen moeten worden.
 • Een globale verzekering onderschreven voor rekening van alle verzekeringsplichtigen die op een bepaalde werf moeten optreden.

Er dient voor aanvang van de werken een attest van verzekering afgeleverd te worden voor deze specifieke werf aan de bouwheer, architect, aan de RSZ bij registratie van de werken, aan de bank en aan de notaris.
Zich niet verzekeren kan worden bestraft met een strafrechtelijke geldboete van 26 tot 10 000 euro x 8

Het is de verzekeringsmaatschappij zelf die het attest moet versturen. Dat attest moet voldoen aan de normen opgelegd door Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringssector.

Neen, alles zal afhangen van de werf. Bij Allianz zal een controle verplicht zijn voor minder dan 25% van de werven (bij benadering).

Allianz kan de beste prijzen aanbieden die werden onderhandeld met een erkend controleorganisme. Het staat de verzekerde natuurlijk ook vrij om voor een ander door Allianz aanvaard controleorganisme te kiezen en zelf de prijs te bedingen. De erelonen van het controleorganisme zijn ten laste van de verzekerde.

 • De tienjarige BA is verplicht vanaf 01/07/2018
 • Voor architecten, aannemers of andere dienstverleners in de bouwsector
 • Voor alle werken op woningen in België
 • Alleen als de tussenkomst van een architect verplicht is
 • Verplicht attest afgeleverd door de verzekeringsmaatschappij voor de start van de werf.

Wij raden u aan contact op te nemen met uw makelaar.
Hij kan u het beste advies geven.