FAQ personeel

Meest gestelde vragen

  • Geldt een arbeidsongevallenverzekering ook voor privé ongevallen?
  • Op welk loon wordt de vergoeding van een arbeidsongeval berekend?
  • Wat als je geen arbeidsongevallenverzekering afgesloten hebt voor je personeel?

Privé ongevallen zijn gedekt tegen bepaalde voorwaarden.

Om als arbeidsongeval beschouwd te kunnen worden, moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn. Een en ander betekent dat ongevallen in de privésfeer sowieso geen arbeidsongevallen zijn, en dus ook niet vergoed worden door de arbeidsongevallenverzekering. Denk aan een werknemer die zijn enkelbanden scheurt tijdens een voetbalwedstrijd en daardoor een maand arbeidsongeschikt is. Het feit dat het niet om een arbeidsongeval gaat, neemt niet weg dat jij als werkgever het gewaarborgd maandloon van de betrokken werknemer moet betalen ...

We willen je dan ook een gouden tip meegeven. Het is voor jou als werkgever perfect mogelijk om ook privé ongevallen van werknemers te verzekeren in je arbeidsongevallenverzekering. Dit heeft een dubbel voordeel:

  • De werknemer krijgt een betere vergoeding na zijn privé ongeval.
  • Jij moet het eerste maandloon weliswaar eerst zelf betalen, maar kunt het nadien recupereren van je verzekeraar.

Laat privé ongevallen opnemen in de dekking van je arbeidsongevallenverzekering.

Er is een beperking tot het wettelijk maximum.

Een werknemer die arbeidsongeschikt is door een arbeidsongeval, krijgt een vergoeding op basis van zijn loon. Maar dit loon is beperkt. Voor 2015 bedraagt het maximum 40.927,18 euro. Voor werknemers met een hoger jaarloon, zal de vergoeding ook beperkt zijn, precies omdat in de berekening ervan rekening gehouden wordt met een maximumloon van € 40.927,18. Het verschil tussen hun loon en de vergoeding die ze krijgen van de arbeidsongevallenverzekeraar is dan ook aanzienlijk.

Hoe kan jij hierop inspelen als werkgever? Door een aanvullende waarborg ‘excedentaire lonen’ te onderschrijven. Daarbij de vergoedingen na een arbeidsongeval berekend op basis van het reële loon. Dit zorgt ervoor dat het inkomensverlies na een arbeidsongeval zeer beperkt is.

Met een aanvullende waarborg ‘excedentaire lonen’ is het inkomensverlies na een arbeidsongeval voor werknemers met een hoger loon zeer beperkt.

wettelijke verplichting.

Heb je personeel in dienst? Dan moet je die werknemer(s) verzekeren tegen arbeidsongevallen. Dat is verplicht vanaf de eerste werknemer en vanaf de eerste werkdag van elk personeelslid.

Geen verzekering afgesloten?

Wanneer je nagelaten hebt om je werknemers te verzekeren tegen arbeidsongevallen, zal je aangesloten worden door het Fonds voor arbeidsongevallen. Je zal dan een bijdrage (lees: boete) moeten betalen die rekening houdt met het aantal werknemers en de periode waarvoor je geen verzekering afgesloten hebt. Hoe langer die periode, hoe hoger de bijdrage. Opgelet, bijdrage kan fors oplopen: wanneer je langer dan 12 maanden geen verzekering had, ligt de bijdrage hoger dan € 200 per werknemer en per maand.

Jij draait op voor de kosten

Wordt (één van) je werknemer(s) het slachtoffer van een arbeidsongeval in de periode dat je geen arbeidsongevallenverzekering had, dan zal hij of zij toch vergoed worden door het Fonds voor arbeidsongevallen. Daarna zal het fonds de uitgekeerde vergoeding verhalen op jou, bovenop de bijdrage voor ambtshalve aansluiting. Je riskeert ook strafrechtelijk vervolgd te worden.

Regel alles tijdig

Kort samengevat: sluit tijdig een arbeidsongevallenverzekering af voor je werknemer(s). Het bespaart je veel problemen achteraf.

Heeft een werknemer een arbeidsongeval en heb hiervoor jij geen verzekering afgesloten, dan draai je zelf op voor alle kosten.