Arbeidsongevallen

Wat doen bij schade?

Schade Arbeidsongevallen
Ongevalsaangifte voor één werkgever
  • Binnen een termijn van acht kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van het ongeval. Indien deze termijn wordt overschreden kunnen er sancties volgen voor de werkgever.
  • Het “medisch attest van eerste vaststelling“, ingevuld door de arts die de eerste medische zorgen verstrekt, dient ook te worden opgestuurd. Zodra dit attest in uw bezit is, maar zeker binnen tien werkdagen na ontvangst dient u het attest over te maken aan uw arbeidsongevallenverzekeraar.
  • Indien het dossiernummer bij de verzekeraar reeds gekend, gelieve dan deze referte te vermelden op het attest.
 

Sociale bijstand

Sociale bijstand Arbeidsongevallen

In geval van een ernstig arbeidsongeval kan u beroep doen op onze dienst 'Sociale bijstand'.

Zij zorgt voor:
  • De psychologische bijstand aan slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen.
  • De psychologische bijstand aan de familie van overleden slachtoffers.
  • De persoonlijke begeleiding van slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen bij hun professionele
    re-integratie.
 

Uw documenten

Belangrijke documenten voor de schadeaangifte Arbeidsongevallen

Naam Beschijving Document
Bericht van werkhervatting Dit bericht dient dadelijk aan ons te worden bezorgd na de werkhervatting met het oog op de eventuele regeling van de aan de werknemer verschuldigde vergoeding. PDF
Medisch attest -Arbeidsongevallen Medisch attest van eerste vaststelling in te vullen door de behandelende geneesheer. PDF
Arbeidsongevallen-aangifte Dit document dient ons binnen de 8 dagen na het ongeval te worden bezorgd samen met het medisch attest van eerste vaststelling. PDF
Codificatie Fiche Glossarium van de mogelijke codes in te vullen in de rubrieken 18, 31,32, 37 en 38 van de arbeidsongevallenaangifte overeenkomstig de welzijnswet. PDF

Belangrijke documenten voor de schadeaangifte Collectieve Ongevallen

Naam Beschijving Document
Medisch attest – Collectieve Medisch attest van eerste vaststelling in te vullen door de behandelende geneesheer. PDF
Aangifteformulier – Collectieve Dit document dient ons binnen de 10 dagen na het ongeval te worden bezorgd samen met het attest van eerste vaststelling. PDF